Царкиня жаба

Живял едно време цар със своята царица. Те имали трима сина, които били момци за женене, все левент юнаци. Най - малкият се казвал Иван-царевич. Веднъж царят рекъл:
- Синове мои, вземете по една стрела и стреляйте в различни посоки! Където падне стрелата ви, там ще е късметът ви и от там ще си намерите невеста.
Пуснал стрелата си най-големият. Неговата стрела паднала в двора на болярина, точно срещу моминските покои. Пуснал стрелата си вторият - тя паднала в двора на един тъговец под високия чардак, на който стояла красива девойка, дъщерята на търговеца. Пуснал стрелата си най-малкият брат - цопнала тя в едно блато, вдигнала я жаба кикирица.
Иван-царевич рекъл:
- Как да се оженя за жаба кекрица? Не ми е тя лика прилика!
- Вземи я!-отвърнал му царят,-види се такъв ти бил късметът.
Оженили се царските синове: най-голямият-за болякрата; средият - за дъщерята на търговеца, а Иван-царевич - за жаба кикерица.
Веднъж царят повикал синовете си и им рекъл:
- Синове мои, искам за утре жените ви да ми омесят по един самун бял хляб.
Върнал се Иван у дома си оклюмал. Жена му го посрещнала и попитала:
-Иване, царски сине, защо тъй оклюман се прибираш у дома?
- Как да не съм оклюман?! Баща ми, царят, иска утре да му занеса хляб омесен от теб. - отговорил Иван.
- Не тъжи, иване! Я легни поспи, да си починеш. Утрото е по-мъдро от вечерта.
Легнал Иван да спи. Смъкнала се жабешката кожа и от нея излязла чудна хубавица - Василиса умница. Излязла тя на чардака и викнала с ясен глас:
- Кърмачки-бавачки, сбирайте се, стягайте се да месите мек бял хляб, какъвто съм яла при моя роден баща!
Събудил се на заранта Иван-царевич. На масата го чакал чуден хляб, майсторски украсен.
На него се виждали приказни градове с дворци и кули. Царят благодарил на Иван за хляба и веднага дал на синовете си нова заръка:
- Искам жените ви за една нощ по килим да ми изтъкат.
Върнал се Иван в къщи с невесел, буйна глава увесил.
- Ква-ква, Иване, царски сине, защо си тъй нажален? - попитала жабата. -Или неприятни думи от баща си чу?
- Как да не съм нажален? Царят заръча за една нощ копринен килим да изтъчеш.
- Не тъжи, Ивнае! Я легни да спиш, да си починеш: утрото е по-мъдро от вечерта.
Иван си легнал, а жабата свалила жабешката си кожа и се превърнала в мома хубавица - Василиса Умница. Излязла на чардака и викнала с ясен глас:
- Кърмачки-бавачки, сбирайте се, стягайте се да тъчете копринен килим, такъв, на какъвто при моя роден баща съм седяла.
Речено-сторено. Събудил се на заранта Иван-царевич и що да види - килимът на жабата отдавна готов, от хубав по-хубав, майсторски разкрасен със златни и сребърни нишки, със сложни плетеници. Царят благодарил на Иван за килима и веднага издигнал нова заповед: синовете му да дойдат с жените си на сгледа при него.
Върнал се Иван пак невесел, буйна глава увесил.
- Ква-ква, Иване, царски сине! Защо си тъй нажален?
- Как да не съм нажален? Царят, моят баща, заръча на сгледа да те заведа при него. Как ще те покажа пред хората?!
- Не тъжи, Иване, царски сине! Ти иди сам при царя, а аз подир тебе. Чуеш ли трясък и гръм, кажи: "Това е моята жабичка, в кутия пристига."
Дошли по-големите му братя с жените си на сгледа - коя от коя по-пременени, нагиздени. Стоят те и на Иван-царевич се присмиват:
- Защо, братко, дойде без булка? Поне в кърпа да я бе донесъл! И отгде намери такваз хубавица? Май цялото блато си обходил!
Изведнъж се разнесъл трясък и гръм - целият дворец се разтърсил. Гостите си изпоплашили, наскачали от местата си и не знаят къде да се дянат. А Иван-царевич им казал:
_ Не бойте се, скъпи гости! Това е моята жабичка, в кутия пристига.
Пред царските порти долетяла позлатена каляска, теглена от шест коня. От каляската слязла Василиса Умница, мома хубавица - за чудо и приказ! Хванала тя Иван-царевич за ръката и го повела към масите дъбови, постлани с покривки пъстротъкани. Започнали гостите да ядат, да пият и да се веселят. Василиса Умница отпила от чашата си, а остатъка в левия си ръкав изляла. Хапнала от печения лебед, а костите в десния си ръкав скрила. Жаните на по-големите му братя, като видели какво прави-хайде и те като нея.
Тръгнала Василиса Умница да танцува с Иван-царевич, махнала с лявата си ръка-появило се езеро, махнала с дясната - по водата заплували лебеди. Царят и гостите се чудят и маят. Отишли да танцуват и жените на по-големите братя, махнали с лявата ръка-изпръскали гостите, махнали с дясната-захвърчали оглозгани кости, за малко очите на царя на извадят. Разсърдил се царят и ги изгонил.
А Иван-царевич намерил сгодно време, дотичал в къщи, видял жабешката кожа и я метнал в огъня. Върнала се Василиса Умница, и що да види - няма я жабешката кожа! Разтревожила се Василиса, завайкала се и рекла:
- Ех, Иване, царски сине! Какво направи? Ако беше още малко почакал, щях да съм твоя завинаги! А сега сбогом! Търси ме през девет земи в десета, в царството на кошчей Безсмъртния.
И тя се превърнала в бял лебед и литнала през прозореца...
Заплакал горчиво Иван-царевич, обърнал се и на четири страни помолил се богу и тръгнал накъдето му очите видят. Вървял що вървял и срещнал един дядо.
- Здравей, славни юначе-рекъл дядото. - Къде отиваш и какво дириш?
Разказал му царският син мъката си.
- Ех, Иване! Защо си изгорил жабешката кожа? Не си ти, който я даваш на Василиса Умница и не ти е трябвало да я вземаш! Василиса Умница надмина баща си по хитрост и ум. От яд и злоба той превърна дъщеря си в жаба за три години. На ти това кълбо - където то се търколи, натам и ти върви смело.
Благодарил Иван-царевич на стареца и тръгнал подир кълбото.
Върви той по широкото поле, а насреща му мечка.
"Я да убия аз тая мечка!" - рекъл си той.
А мечката му се примолила:
- Не ме убивай! Може някой ден да ти потрябвам.
Не убил Иван-царевич мечката и продължил по пътя си.
Върви той нататък и гледа - над главата му лети паток. Прицелил се царският син с лъка и щял да прониже птицата, ала не щеш ли, тя проговорила с човешки глас:
- Не ме убивай! Ще дойде ден и ще ти дотрябвам.
Смилил се той над патока и продължил пътя си. Изведнъж, изкочил пред него заек. Грабнал Иван лъка и се прицелил, а заекът с човешки глас продумал:
- Не ме убивай! Може да ти дотрябвам.
Дожаляло муъ и за заека и продължил нататък към синьото море. Гледа, на пясъка лежи-издъхва риба щука.
- Ах, Иване - продумала щукалата , - смили се над мен, пусни ме в морето.
Той я изхвърлил в морето и тръгнал по брега. Вървял, кълбото се дотъркаляло до една къщурка. Къщурката била на кокоши крака и се въртяла в кръг. Иван-царевич рекъл:
- Къщичке, къщичке, спри, обърни се с лице към мене, а с гръб към морето.
Къщурката се обърнала. Влязъл царският син вътре и гледа - на печката лежи Баба Яга с нос остър като клюн, зъби точи.
- Ех, ти , славни юначе! Защо си дошъл при мене?
- Ах, ти, дърта вещице! Да беше ме по-напред нахранила, напоила и в банята изкъпала, пък тогаз да ме разпитваш.
Баба Яга го нагостила, а царският син и разказал своята история.
- А-а, знам! - рекла Баба Яга. - Тя сега е при Кашчей Безсмъртния. Трудно е да я намериш, а още по-трудно - да го убиеш. Неговата смърт е на върха на една игла, иглата е в едно яйце, яйцето е в една патица, патицата е в един заек, заекът е в едно ковчеже, ковчежето е на един висок дъб, а това дърво Кошчей варди като очите си.
обяснила му Баба Яга къде расте дъба, Отишъл там Иван-царевич, ама не знае какво да прави, как да вземе ковчежето. Не щеш ли, изневиделица, дотърчала мечката и изтръгнала дървото с корените. Ковчежето паднало и станалао на парчета. Изкочил заекът и беж, колкото му краката държат, ала ето че го погнал другият заек, уловил го и го разкъсал на парчета. Излетяла от заека патицата и се вдигнала високо. Лети, а подир нея - патокът. Клъвнал я и тя изпуснала яйцето, а то потъва в морето.
Иван-царевич като видял сполетялото го зло, викнал да плаче. Изведнъж до брега доплувала щуката, а в зъбите й - яйцето. Грабнал Иван яйцето, разбил го и намерил иглата. Отчупил върха й. Кашчей се затръшкал и умрял.
Иван влязъл в палата на Кошчей, взел Василиса Умница и се върнал вкъщи. Заживели щастливо дълги години.

Етикети

аркадна игра (3) битка (7) български народни приказки (12) видео (1) географска игра (1) готвене (1) двубой (1) детска онлайн игра (14) екшън игра (1) забавна игра (6) златосъбирач (1) игра в Космоса (2) игра за оцеляване (12) игра за учене (1) игра с балони (1) игра с буболечка (2) игра с букви (1) игра с въпроси (1) игра с дракони (4) игра с жаба (1) игра с камион (1) игра с коли (4) Игра с костенурките Нинджа (1) игра с коте и куче (1) игра с куестове (1) игра с лъкове (1) игра с мотори (1) игра с нинджи (2) игра с риби (1) игра с роботи (1) игра с топка (5) игра със самолети и хеликоптери (1) игра със спонж боб (1) игра със стрелба (12) игра тетрикс (2) кикбокс (1) клип (1) командос игра (1) кунг фу игра (1) логическа игра (4) магии (1) мечове (1) приказка видеоклип (1) приключение (12) пъзел (1) рисуване (4) руска народна приказка (1) скейтборд (2) спортна игра (5) състезание (4) умения (2) фигурки от хартия (1) филм Бен 10 (2) филм на бакуган (3) филми (3) флаш игра (3) целене (2) anime (1) bakugan (2)